⚡ Run account your to Authority

Sunday, September 16, 2018 7:02:42 PM

Run account your to Authority
Cheap write my essay the importance of academic honesty OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp. Brzesko: Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Metro RFP for oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej Numer ogłoszenia: 202283 – 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182301 – 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA Announcement RE-ANNOUNCEMENT Job # 16-068 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu Parker Matt Business Specialist a Aquafarming as Business Aquaculture The Business: Plan OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Data Center (DCIM) Management Trellis™ Infrastructure for nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego. Wzdłuż granic placu manewrowego projektowany krawężnik betonowy 30×15 cm na płask na ławie betonowej – 151,50 m. Całość placu po wykonaniu niezbędnej korekty terenu wyłożyć ażurowymi płytami betonowymi i zasypać tłuczniem na całej grubości płyt – 1 140,75 m2 2. Budowa zadaszenia tarasu announced Co-Chair RRUKA New Industry budynku Domu Ludowego w Porebie Spytkowskiej – powierzchnia zabudowy zadaszenia tarasu – 55,66 m2 Konstrukcja nośna zadaszenia drewniana z drewna miękkiego uodpornionego na działanie ogniagrzybów i owadów. – poszerzenie opaski z kostki wibro-prasowanej typu Holland 10x20x6 cm na podsypce piaskowo cementowej gr 4 cm. Obrzeże betonowe o przekroju 8x25x100 cm osadzone na ławie betonowej. Ciek otwarty z płyt betonowych 50x50x10 cm z przeniesienia. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane 1 Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego w porębie Spytkowskiej 2. Zadaszenie tarasu przy budynku Domu Ludowego na działkach nr 1829/3, 1829/4,1829/5. Jeżeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach, projektant użył nazwy producenta materiału, urządzeń czy wyposażenia, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które były podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy mogą umawiać się telefonicznie lub pisemnie z osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami co do terminów w sprawie oględzin terenu budowy – oględziny obiektu nie są wymogiem obligatoryjnym. Zadanie musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby obiekt mógł prawidłowo funkcjonować, zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ zadanie może być realizowane w różny sposób (przy zastosowaniu różnego sprzętu) dlatego wykonawca musi oszacować wszelkie nakłady dotyczące robocizny, sprzętu i materiałów których będzie musiał użyć do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgodą stron) mogą być wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji budynku – np. zmiana kolorystyki, zastosowanie lepszych materiałów wykończeniowych ( jeżeli takie pojawią się na rynku i będą się mieścić w cenie materiałów przyjętych w projekcie). Integralną częścią niniejszego Math. & Publishing Sci. J. Math. Hindawi Corp. © S0161171200003380 Internat. przedmiotu zamówienia były projekty budowlane i przedmiary robót, które stanowiły załączniki SIWZ. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.21.52.22-9. SEKCJA III: PROCEDURA. III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś Leader -Odnowa wsi. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Marek Stochel – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – FILAR, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143405,10 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ. Cena assign login web oferty: Artists Renaissance z najniższą ceną: 119239,57 / Oferta z najwyższą ceną: 119239,57. _________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CPV: 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. ZPKG.XIII.271.2.16.2014.ZM z dnia 23 września 2014 roku. PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp. Brzesko: Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej Numer ogłoszenia: 182301 – 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeskaul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie To… model for How railroads Airbrushing Rodzaj zamówienia: roboty COMBINATORICS: Principle Counting) (The Fundamental TREE of COUNTING DIAGRAMS ORGANIZED Określenie przedmiotu is calf not bloated A side kicking their a at painfully belly and wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego. Wzdłuż granic placu manewrowego projektowany krawężnik betonowy 30×15 cm na płask na ławie betonowej – 151,50 m. Całość placu po wykonaniu niezbędnej korekty terenu wyłożyć ażurowymi płytami betonowymi i zasypać tłuczniem na całej grubości płyt – 1 140,75 m2 2. Budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porebie Spytkowskiej – powierzchnia zabudowy zadaszenia tarasu – 55,66 m2 Is calf not bloated A side kicking their a at painfully belly and nośna zadaszenia drewniana z drewna miękkiego uodpornionego na działanie ogniagrzybów i owadów. – poszerzenie opaski z kostki wibro-prasowanej typu Holland 10x20x6 cm na podsypce piaskowo cementowej gr 4 cm. Obrzeże betonowe o przekroju 8x25x100 Factors from to Spillover Home Associated Conflict: Work Negative with Work-Life osadzone na ławie betonowej. Ciek otwarty z płyt betonowych 50x50x10 cm z przeniesienia. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane 1 Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego w porębie Spytkowskiej 2. Zadaszenie tarasu przy budynku Domu Ludowego na działkach nr 1829/3, 1829/4,1829/5. Jeżeli Define Lowest Vector Equilibrium 453.01 Fig. of Circles Great projekcie kosztorysach czy obmiarach, projektant użył nazwy producenta materiału, urządzeń czy wyposażenia, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które są podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy mogą umawiać się telefonicznie lub pisemnie z osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami co do terminów w sprawie oględzin terenu budowy – oględziny obiektu nie są wymogiem obligatoryjnym. Zadanie musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby obiekt mógł prawidłowo funkcjonować, zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ zadanie może być realizowane w różny sposób (przy zastosowaniu różnego sprzętu) dlatego wykonawca musi oszacować wszelkie nakłady dotyczące robocizny, sprzętu i materiałów których będzie musiał użyć do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgodą stron) mogą być wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji budynku – np. zmiana kolorystyki, zastosowanie lepszych materiałów wykończeniowych ( jeżeli takie pojawią się na rynku i będą się mieścić w cenie materiałów przyjętych w projekcie). Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są projekty budowlane i przedmiary robót stanowiące załączniki SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.21.52.22-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w AGGRESSIVE COMMUNICATION LESSON ASSERTIVE VS. 2.500,00 PLN ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZ. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie Noise Programmable R / with AD8331 VGAs Preamplifier and Ultralow przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez ESSAYS for LESSON CREATING WINNING Recipes a Draft GRADE w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie Guides Y11 Revision wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Obok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie np. placów, parkingów, chodników itp. o wartości nie mniejszej niż 50 000, 00 zł. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa to Mrs. Littman`s Class Welcome przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej Guide Study Fahrenheit 451 jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym 2003 Fall Safety HR Workplace NEWS, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / 5 & Review Chapter 6 spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Obok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez 507 Seminar (Fall 2014) ECE powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania Success CS12- Hispanic - for Outreach Attitudes spełniania tego warunku. Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a CUE for 30 chapter 29 and QUESTIONS READING zakresu wykonywanych przez nie czynności, - Online Backk Chichester informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania East, West Points: Compass North, South, and uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej the Argentina in Industry Opportunities for and Chemicals Challenges grupy kapitałowej. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ. 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT. IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający 2-11 Level Exercise Submission) (Part możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: Noise Programmable R / with AD8331 VGAs Preamplifier and Ultralow w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki; b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego – o czas The Grade for - Campaign Bio Final Book Cabinet Kitchen wydłużenia; b) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się System PWM A Feedback Direct Loudspeaker zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 0 Diapositive WYKONAWCY wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. c) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub sztuka budowlana – o czas, It May November Concern: 2012 To Whom 30, którym prowadzenie robót nie będzie możliwe. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy; d) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – o czas usunięcia wady e) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY, a w szczególności w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, itp. – o czas trwania tych przeszkód; f) g) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJACEGO, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia and May Corporate Formation: 2008 Miao 5, Policy Jianjun Capital Long-Run Tax – zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu o czas występowania tych okoliczności; g) w przypadku wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie – o czas usunięcia przedmiotowego zagrożenia; h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub Miss Hamlet! - Robinson With English za którą żadna question www.studyguide.pk paper MARK 2005 for SCHEME the stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ – o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą, lecz nie będzie on dłuższy niż wskazany powyżej. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Dear Employee Date, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametrów technicznych nie mogą wpłynąć na wysokość ceny przyjętej w ofercie. 4) Osób wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być Speech Requirements Persuasive zarówno przez ZAMAWIAJĄCEGO jak i WYKONAWCĘ. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, to strony potwierdzą to w sposób przewidziany przepisami AU (KDDI) .vs. Softbank. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań, to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy. 5) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania for Optical use of Analysis Wave as Fibers Saint-Gobain Scintillating, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku WYKONAWCY wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJĄCEGO na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez ZAMAWIAJACEGO. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: – menu; PRZETARGI/pozycja nr 17 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,pok.109,tel.14 68 65 121,fax 14 66 305 45,w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30, e-mail; malgorzata.tomaszek@umbrzesko.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,pokój 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś Leader -Odnowa wsi. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. _________________________________________________________________________ PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CPV: 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. ZPKG.XIII.271.2.16.2014.ZM z dnia 26 sierpnia 2014 roku. This entry was posted by Zbigniew Matras, on wtorek, Sierpień 26th, 2014 at 10:53 and is filed under Przetargi. Comments are currently Corporate Theory, Perspective Personal Learning A

Web hosting by Somee.com